Vítejte v naší zemi příležitostí
Nosická 2388/14, Praha 10, 100 00

Reklamační podmínky

Reklamační podmínky naší společnosti...

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

1. Obecná ustanovení a definice společnosti Eco2Tech CZ s.r.o.

1.1. Reklamační řád je součástí Všeobecných prodejních a platebních podmínek společnosti ECO2TECH CZ s.r.o. a upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění reklamace u elektronických součástek.

1.2. Právní vztah mezi kupujícíma prodávajícím se řídí platnou legislativou, zejména pak Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb.

1.3. Pokud v tomto řádu není daný pojem definován a není definován ani ve Všeobecných prodejních, dodacích a platebních podmínkách ECO2TECH CZ s.r.o. je chápán dle platných a účinných právních předpisů v České republice.

1.4. Kupující je povinen se seznámit s Všeobecnými prodejními, dodacími a platebními podmínkami a Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupujícím se má za to, že se kupující seznámil s tímto Reklamačním řádem a souhlasí s ním.

2. Odpovědnost za vady

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu pouze za vady, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží.

2.2. Prodávající ručí za to, že:

  • zboží má vlastnosti specifikované výrobcem v příslušném katalogovém listu platném v době jeho výroby.
  • zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti. Prodávající ručí za to, že dodané zboží bude splňovat specifikaci po dobu 180 dnů ode dne předání zboží kupujícímu. Záruka je poskytována v rozsahu stejném, jaký poskytuje výrobce. Odlišná délka záruky je uvedena na prodejním dokladu.

2.3. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

2.3.1. mechanickým poškozením zboží,

2.3.2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), statickou či atmosférickou elektřinou, s výjimkou běžných odchylek,

2.3.3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

2.3.4. neodbornou manipulací, instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

2.3.5. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

2.3.6. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

2.3.7. zboží, které bylo upravováno kupujícím (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

2.3.8. opotřebením způsobené obvyklým používáním zboží,

2.3.9. poškozením zboží přírodními živly nebo vyšší mocí.

3. Nároky z vad zboží

3.1. Kupující co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží (po dodání zboží) překontroluje množství a správný druh dodaného zboží. Pokud kupující zjistí nekompletnost dodávky, nejpozději do 7 pracovních dnů může uplatnit reklamaci na množství a nesprávný druh materiálu. Jinak je dodávka považována za kompletní.

3.2. Dodávka zboží v originálních baleních výrobce je považována za úplnou, jestliže neshoda v množství odpovídá výrobním a balicím podmínkám výrobce.

3.3. Vady zjevné (tedy vady zjistitelné při řádné, s vynaložením odborné péče provedené prohlídce zboží), které existovaly již v době přechodu nebezpečí škody na zboží, je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 7 dnů od převzetí zboží.

3.4. Vady skryté, které existovaly již v době přechodu nebezpečí škody na zboží, je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu do 7 dnů poté, kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, nejpozději však do 180 dnů od převzetí zboží. Vady součástek, které byly pájeny nebo jinak poškozeny, nelze reklamovat.

3.5. Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

3.6. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

3.7. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva, odstraní prodávající vady na zboží dle svého uvážení některým z těchto způsobů:

  • dodáním náhradního zboží za zboží vadné
  • dodáním chybějícího množství
  • poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny
  • přijetím zboží zpět oproti vrácení kupní ceny

4. Místo a způsob uplatnění nároků z vad zboží (reklamace)

4.1. Práva z vady se uplatňují v sídle prodávajícího.

4.2. Oznámení vad zboží musí být písemné, kde musí být uvedeny informace o vadné dodávce a popis vady a podmínek, za jakých byla vada zjištěna a skutečnost, kdy byla zjištěna. Pokud bylo zboží dodáno v originálním balení výrobce je třeba předložit též kopii výrobního/typového štítku.

4.3. Uvádí-li kupující technickou vadu zboží, je povinen spolupracovat s prodávajícím při prokázání vady, zejména poskytnout prodávajícímu potřebné informace o použití, zkušebních metodách a zjištěných skutečnostech.

4.4. Zboží může být kupujícím vráceno jen se souhlasem prodávajícího. Kupující doručí reklamované zboží na adresu sídla prodávajícího, a to na vlastní náklady. Zboží zaslané za účelem reklamace na dobírku nebude prodávajícím přijato. Zboží je třeba k reklamaci dodat včetně veškerého příslušenství v původním, případně originálu odpovídajícím obalu, a s kopiemi pořizovacích dokladů. Podle charakteru a rozsahu vady si může prodávající vyžádat k posouzení reklamace jen omezené množství vadného zboží (vzorky).

4.5. Prodávající povinen vydat kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace.

4.6. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o reklamaci na základě laboratorních zkoušek u výrobce. O oprávněnosti reklamace bude rozhodnuto bezodkladně po odborném posouzení vady.

4.7. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit kupní cenu v plné výši a včas. V případě prodlení kupujícího s úhradou bude reklamace řešena až po úplném zaplacení dodaného zboží.

4.8. V případě nedůvodné reklamace bude reklamované zboží zasláno zpět na náklady kupujícího, případně připraveno k převzetí v sídle prodávajícího.

4.9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo požadovat úhradu nákladů, které byly skutečně a účelně vynaloženy za odeslání reklamovaného zboží obvyklým způsobem.

4.10. S výjimkou výše uvedených ustanovení neposkytuje prodávající žádné záruky nebo podmínky, výslovně uvedené nebo implikované, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, a výslovně vylučuje a odmítá jakoukoliv záruku za prodejnost nebo vhodnost určitého výrobku pro daný účel nebo druh použití.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.5.2015

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PDF

REKLAMAČNÍ PROTOKOL PDF