Vítejte v naší zemi příležitostí
Nosická 2388/14, Praha 10, 100 00

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky naší společnosti...

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1. Smluvní strany

Všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky (dále Všeobecné obchodní podmínky) upravují vztah mezi firmou ECO2TECH CZ s.r.o. (dále jen prodávající) a jejími zákazníky (dále jen kupující). Prodávající je pro prodej zboží zastoupen zmocněnou osobou, která vystavila nabídku, potvrzení objednávky, fakturu nebo podepsala předmětnou smlouvu (dále jen prodejce). Kupující je pro nákup zboží zastoupen zmocněnou osobou, která vystavila objednávku, podepsala předmětnou smlouvu či přijala zboží a fakturu.

1.2. Obchodní vztahy

Pokud není smluvně stanoveno jinak, řídí se obchodní vztahy mezi smluvními stranami platnou legislativou, zejména Občanským zákoníkem České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro obchody uzavřené od data platnosti těchto podmínek do odvolání. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek. Změna musí být oznámena 30 dnů před datem její platnosti. Platné Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na webových stránkách.

1.3. Přijímání objednávek

 • elektronickou poštou
 • poštou
 • písemně při osobní návštěvě
 • objednávky na dobírku též telefonicky

1.4. Náležitosti závazné objednávky

 • přesný název firmy a úplná fakturační adresa kupujícího
 • IČO, DIČ, číslo účtu a bankovní spojení kupujícího
 • adresa místa doručení, pokud se liší od fakturační adresy
 • preferovaný způsob odběru zboží (přepravní službou, poštou, osobní odběr, dráhou atd.)
 • jméno a podpis oprávněného pracovníka kupujícího
 • telefonní spojení a adresa elektronické pošty oprávněného pracovníka kupujícího
 • jednoznačná specifikace typů a množství objednaného zboží, případně možné náhrady
 • datum vystavení a číslo objednávky
 • v případě požadavku na dodání zboží do jiného členského státu EU (JČS) bez DPH platné číslo VAT a uvedení poznámky: dodávka v režimu „reverse charge“

2. Specifikace

2.1 V objednávce musí kupující přesně specifikovat typ a množství zboží. Objednávka zboží s typovým označením, které neodpovídá standardní nabídce prodávajícího je přezkoumána prodejcem a kupující je obratem vyrozuměn o výsledku.

2.2 Pokud není sjednáno jinak, je specifikací odkaz na katalogový list výrobku od příslušného výrobce platný v době jeho výroby, aktualizovaný podle následných údajů výrobce. Veškeré další údaje a z toho plynoucí povinnosti např. o manipulaci, instalaci, skladování a kontrole zboží, obsahu látek a likvidaci jsou zodpovědností kupujícího.

2.3 Údaje výrobce o spolehlivosti dodávaného zboží slouží jako statistické střední hodnoty výhradně pro orientaci a nevztahují se na konkrétní dodávky nebo dodávané série.

2.4 Není-li stranami sjednáno jinak, může prodávající splnit dodávku shodným výrobkem jiného výrobce.

3. Platnost nabídky

3.1 Kupující si může poptávkou předem vyžádat u prodávajícího aktuální obchodní informace o konkrétním zboží. Prodávající formou nabídky informuje kupujícího o aktuálních cenových relacích a dostupnosti zboží.

3.2 Ceny a podmínky uvedené v nabídkách platí 15 dnů od vystavení nabídky, pokud není uvedeno jinak. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu určenou v reklamní kampani. Ceny jsou uváděny v Kč, případně v EUR či USD.

3.3 U dodávek s dlouhodobým plněním si prodávající vyhrazuje právo změny ceny v případě, že dojde k nepředvídatelným okolnostem, jako jsou změny kurzů měn, celních sazeb, dovozních poplatků atd.

4. Kupní smlouva

4.1 Vystavením objednávky kupující potvrzuje, že seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami včetně Reklamačního řádu a zároveň tím s nimi vyslovuje souhlas.

4.2 Přijetí objednávky kupujícího prodávajícím je uzavřením kupní smlouvy oběma stranami.

4.3 U objednávek velkého rozsahu, při větších finančních objemech a dalších případech si prodávající vyhrazuje právo plnění objednávky až po uzavření písemné kupní smlouvy, ve které se specifikují podmínky dodávky.

4.4 Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a umožní mu tak nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu zboží. Vlastnické právo přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení úplné kupní ceny zboží.

5. Vyřizování objednávek

5.1 Lhůta pro dodávku začíná běžet ode dne přijetí objednávky. Objednávky jsou vyřizovány v nejkratších možných termínech. Položky, které má prodávající na skladě, jsou expedovány podle přání kupujícího ihned nebo v požadovaném termínu. Ostatní položky pak v závislosti na termínech výrobců, příp. dodavatelů. Všechny položky objednávek jsou evidovány, dokud nejsou splněny nebo písemně stornovány.

5.2 Dodací lhůta není součástí kupní smlouvy, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak. Prodávající neodpovídá za žádné škody nebo náklady spojené s opožděním dodávky.

5.3 Každá objednávka je závazná. Kupující je oprávněn objednávku zrušit pouze, dojde-li odvolání objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) prodávajícímu dříve, než prodávající odešle kupujícímu potvrzení objednávky, nebo než prodávající namísto potvrzení objednávky odešle zboží kupujícímu (tedy než dojde k uzavření kupní smlouvy). V ostatních případech je storno objednávky přípustné jen po vzájemné dohodě písemnou formou. Pokud dodávku objednaného zboží prodávajícím u jeho dodavatelů již není možno stornovat, vyhrazuje si prodávající právo účtovat smluvní pokutu za zrušení objednávky kupujícím ve výši až 50% celkové ceny.

5.4 Změna objednávky je přípustná pouze tehdy, dojde-li návrh na změnu objednávky prodávajícímu dříve, než prodávající odešle kupujícímu potvrzení původní objednávky, nebo než prodávající namísto potvrzení objednávky odešle zboží kupujícímu (tedy než dojde k uzavření kupní smlouvy). V ostatních případech není prodávající povinen změnu objednávky akceptovat.

5.5 Při větších odběrech se ceny, platební podmínky a dodací lhůty sjednávají individuálně. Je možné uplatnit termínovanou objednávku na delší období s postupným plněním.

6. Dodávka

6.1 Prodávající vydáním faktury potvrzuje, že dodané zboží vyhovuje specifikaci. Faktura spolu s průvodními dokumenty dodávky jsou dokladem toho, že zboží odpovídá smluvními stranami vzájemně odsouhlaseným požadavkům, jež jsou součástí příslušné objednávky nebo smlouvy.

6.2 Zboží je zasíláno formou cenné zásilky, která vždy obsahuje dodací list a fakturu. Za datum uskutečněného zdanitelného plnění se považuje den předání zboží prvnímu přepravci.

6.3 Náklady na přepravu a pojistné jdou k tíži kupujícího, pokud nebylo sjednáno jinak. Odpovědnost prodávajícího za ztrátu nebo poškození zboží přepravcem končí v okamžiku převzetí zboží přepravcem nebo zástupcem kupujícího. Náhradu škod vzniklých při přepravě musí kupující uplatňovat u přepravce.

6.4 Prodávající neodpovídá za žádné škody nebo náklady spojené s opožděním dodávky vinou přepravce.

6.5 V případě, že kupující neposkytne instrukce pro přepravu, může prodávající vybrat přepravce sám.

6.6 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.7 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.8 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu, jakož i v ní obsažené zboží. V případě zjevného poškození zásilky či přímo zboží při přepravě doporučujeme kupujícímu sepsat při převzetí zásilky s přepravcem protokol o poškození zásilky či zboží, zápis o škodě, nebo popsat způsob poškození zásilky do přepravního dokladu přepravce.

6.9 Na základě přání kupujícího lze dodávat i jiné množství, než je celistvý násobek originální balicí jednotky. V tomto případě kupující souhlasí s tím, že v případě dodávky necelých balicích jednotek může zboží být zabaleno v neoriginálním nebo pozměněném balení podle uvážení prodávajícího.

6.10 V případě, že ze strany dodavatelů/výrobců dojde ke změně dodávaného sortimentu, cen nebo dodacích termínů, vyhrazuje si prodávající právo provést odpovídající úpravy i ve svých dodávkách.

7. Platební podmínky

7.1 Zboží je obvykle fakturováno v Kč. Pro přepočet cen v USD či EUR na Kč se použije kurz ČSOB devizy – prodej platný v den fakturace. Dle přání kupujícího lze po dohodě provést fakturaci v EUR či USD. Ceny nezahrnují žádné daně, poplatky nebo jiné přirážky a náklady na straně kupujícího.

7.2 Platbu za zboží je možno provést buď v hotovosti při převzetí zboží (osobně či na dobírku) nebo bezhotovostním způsobem, tj. mezibankovním převodem. Při bezhotovostní platbě se jako variabilní symbol použije číslo faktury nebo zálohového listu.

7.3 Splatnost faktur je 10 dní po odeslání faktury. Při nedodržení termínu splatnosti účtuje prodávající smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení. Rozhodující je den připsání částky na účet prodávajícího. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

7.4 V případě nedodržení platebních podmínek kupujícím si prodávající vyhrazuje právo pozdržet další dodávky a zrušit objednávky až do řádného zaplacení všech závazků kupujícím. Odpovědnost za případné škody nese kupující.

7.5 U nových kupujících a v případě objednávky ze zahraničí si prodávající vyhrazuje právo plnění objednávky až po úhradě platby předem. V takovém případě je vystaven zálohový list (proforma faktura). Nedodržení termínu úhrady je důvodem k odstoupení od kupní smlouvy.

8. Záruka a reklamace

8.1 Záruka za jakost a práva z vadného plnění se řídí platnou legislativou a Reklamačním řádem. Jako záruční list obvykle slouží prodejní doklad.

8.2 Prodávající neručí za jakékoliv následné škody způsobené vadou jím dodaného zboží.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2 Uvedením svých osobních údajů či sdělením údajů telefonicky, písemně nebo osobně souhlasí kupující s jejich zařazením do databáze prodávajícího a s jejich následným použitím pro marketingové účely a to na dobu do odvolání souhlasu. Prodávající se zavazuje neposkytovat tyto údaje žádnému dalšímu subjektu, s výjimkou třetích stran zajišťující pro kupujícího další služby, kterými jsou např. dopravci, zpracovatelé plateb, a zacházet se všemi poskytnutými údaji v souladu se zákonem č. 101/200 Sb., ochrana osobních údajů.

9.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Tyto Všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky nabývají platnosti dne 1.9.2015.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PDF